Makine Koduna İlişkin Lisans Sözleşmesi

Makine Kodunu içeren bir Makineyi ilk kullandığınızda bu Makine Koduna ilişkin Lisans Sözleşmesi'nin (“Sözleşme”) koşullarını kabul edersiniz.

“Makine Kodu”, bir IBM Makinesi ile birlikte teslim edilen mikrokod, temel giriş/çıkış sistemi kodu (“BIOS” olarak adlandırılır), yardımcı programlar, aygıt sürücüleri ve test/tanı programlarıdır ve bazen belgelerde ve Makine Kodunun birlikte teslim edildiği Makinede “Lisanslı İç Kod” ya da “LİK” olarak anılabilir. İster Makine Kodu, ister Lisanslı İç Kod, ister LİK olarak anılsın ya da belirtilsin bu tür her kod bu lisansa tabidir. Makine Kodu, açık kaynak lisans sözleşmeleri de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, ayrı lisans sözleşmeleri kapsamındaki programları ve kodları içermez. Bu lisans koşullarının kabulü, size Makine Kodunu, sağlandığı belirli ürünle birlikte kullanma yetkisi verir.

“Makine” terimi, IBM makinesi, aksamları, dönüştürmeleri, model büyütmeleri, öğeleri veya aksesuarları veya bunların herhangi bir bileşimi anlamındadır. Makine, doğrudan IBM'den veya bir IBM yetkili satıcısından usulüne uygun şekilde erişim ve kullanma hakkı alınıncaya kadar, devre dışı kalacak ya da kullanımı kısıtlanacak olan bilgi işlem kaynaklarını ya da olanaklarını (“Yerleşik Kapasite” olarak adlandırılır) içerebilir. Bu tür bilgi işlem kaynaklarına ve yeteneklerine ilişkin örnekler, işlemcileri, belleği, depolama alanını, etkileşimli işleme yeteneği olarak tanımlanan işleme yeteneğini ve iş yüküne özel kaynakları ve yetenekleri (makinenin kullanımının sınırlı olduğu belirli işletim sistemi, programlama dili ya da uygulama gibi) içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

International Business Machines Corporation ya da yan kuruluşlarından biri (topluca “IBM”) Makine Kodunun telif hakkına ya da Makine Kodu lisansı verme hakkına sahiptir. IBM ya da bir üçüncü kişi Makine Kodunun tüm kopyalarından alınan kopyalar da dahil olmak üzere tüm Makine Kodu kopyalarına sahiptir. IBM, Makine Kodu lisansını bir kerede yalnızca tek bir yasal zilyede verir.

Bir Makinenin yasal zilyediyseniz, IBM size, yalnızca IBM'in Makine Kodunu sağladığı Makine üzerinde ya da Makine ile bağlantılı olarak kullanmak için ve yalnızca Yerleşik Kapasiteye erişebilmek ve kullanabilmek için edindiğiniz IBM yetkileri dahilinde Makine Kodunu (ya da IBM'in sağladığı, bunun yerine kullanılacak herhangi bir kodu) kullanmak için münhasır olmayan bir lisans verir. Yerleşik Kapasite kullanımınız, Makine için edindiğiniz IBM yetkilerini aşarsa, IBM'e veya (uygunsa) bir IBM yetkili satıcısına IBM'in geçerli fiyat listesi üzerinden, Yerleşik Kapasiteyi kalıcı ve sınırsız olarak kullanım ücretinin tümünü ödemeniz gerekir. Bu tür bir ödeme yapılmadan Yerleşik Kapasiteyi bu şekilde kullanma hakkına sahip olmazsınız.

Her bir lisans kapsamında, IBM yalnızca aşağıdakileri yapmanız için yetki verir:

1.       Makinenin Resmi Olarak Yayınlanan Belirtimleri'ne (“Belirtimler” olarak adlandırılır) göre çalışmasını sağlamak için Makine Kodunu çalıştırabilirsiniz;

2.       Yalnızca, Makine için doğrudan IBM'den veya bir IBM yetkili satıcısı aracılığıyla usulüne uygun şekilde edindiğiniz Yerleşik Kapasiteyi kullanabilirsiniz;

3.       Yapılan kopyalarda telif hakkı bildirimini ve mülkiyeti belirleyen diğer her tür yazıyı koymanız koşuluyla, yalnızca, yedekleme ve arşivleme amacıyla Makine Kodunun makul sayıda  kopyasını çıkarabilirsiniz. Gerektiğinde, yalnızca özgün belgeyle değiştirmek için kopyaları kullanabilirsiniz; ve

4.       Makinenin bakımını yapmak için gerektiğinde Makine Kodunu çalıştırabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

IBM'in standart ilkeleri ve uygulamaları uyarınca, Makine Koduna ilişkin herhangi bir değişikliği ya da ek kopyayı doğrudan IBM'den edinmeyi kabul edersiniz. Ayrıca bu Makine Kodunu bu koşullar altında kullanmayı da kabul edersiniz.

Makine Kodunun ve ilgili ortamın zilyedliğini üçüncü bir kişiye, yalnızca o Makine Kodu için yetki verilen Makine'yi de devrederek verebilirsiniz. Bu durumda, 1) o Makine Kodunun IBM tarafından sağlanmayan sizdeki tüm kopyalarını imha etmeyi, 2) IBM tarafından sağlanan tüm Makine Kodu kopyalarını, Makine Kodunu devrettiğiniz kişiye vermeyi, aksi takdirde imha etmeyi, ve 3) Makine Kodunu devrettiğiniz kişiye burada belirtilen koşulların kopyalarını ve tüm kullanıcı belgelerini vermeyi kabul edersiniz. Makine Kodunu devrettiğiniz kişi bu Sözleşmenin koşulları kabul ettiğinde, IBM bu kişiye Makine Kodunu kullanım lisansı verir. Bu koşullar, herhangi bir kaynaktan edindiğiniz tüm Makine Kodları için geçerlidir.

İlgili Makine'nin yasal zilyedi olma durumunuz ortadan kalktığında, Makine Koduna ilişkin lisansınız da sona erer.

Bu lisans kapsamında başkaca bir hak verilmemektedir.

Makine Kodunu yalnızca yukarıdaki yetki kapsamında kullanmayı kabul edersiniz. Örneğin, aşağıdakileri yapamazsınız:

1.       Makine Kodunu, Makine'nin kullanıcı belgelerinde yer alan ya da IBM'in size yazılı olarak verdiği yetkinin dışında (elektronik olarak ya da başka yolla) kopyalayamaz, görüntüleyemez, devredemez, uyarlayamaz, değiştiremez ya da dağıtamazsınız;

2.       Geçerli yasaların sözleşme ile değiştirilmesine olanak tanımayarak açıkça izin verdiği durumlar dışında Makine Kodunu geri derleyemez, bileşenlerine ayıramaz veya başka yöntemle çeviremezsiniz;

3.       Makine Kodu için alt lisans hakkı veremez ya da lisansı temlik edemezsiniz; ya da

4.       Makine Kodunu ya da herhangi bir kopyasını kiralayamazsınız.

Yerleşik Kapasite, Makine Kodundaki bazı teknolojik önlemlerle korunur. IBM'in Yerleşik Kapasite'yi korumak için verilerin kullanılabilirliğini ya da Makinenizin performansını etkileyebilecek önlemler de dahil, bu tür teknolojik önlemleri uygulamasını kabul edersiniz. Bu Sözleşme kapsamında Makine Kodunu kullanma lisansınızın bir koşulu olarak, bu tür teknolojik önlemleri engelleyemez ya da bunu yapmak için bir üçüncü kişiyi ya da üçüncü kişi ürününü kullanamaz ya da başka herhangi bir şekilde yetkisiz olarak Yerleşik Kapasite'ye erişemez  ya da Yerleşik Kapasite'yi kullanamazsınız. IBM, yetkili olduğunuz Yerleşik Kapasiteye'ye erişimi ya da Yerleşik Kapasite'nin kullanımını kısıtlamak üzere tasarlanmış teknolojik önlemlerde değişiklik yapılması gerektiğini belirlerse, bu tür teknolojik önlemlerde yapılan değişiklikleri size sağlayabilir. Makine Kodunu bu Sözleşme kapsamında kullanma lisansınızın bir koşulu olarak, IBM'in isteği doğrultusunda, bu tür değişiklikleri uygulamayı ya da IBM'in bu tür değişiklikleri uygulamasına izin vermeyi kabul edersiniz.

Makine Kodunu doğrudan IBM'den edindiyseniz ve sizinle IBM arasında IBM Müşteri Sözleşmesi veya eşdeğer başka bir sözleşme (“IMS”) geçerliyse, söz konusu IMS, bu Sözleşmenin koşullarına atıfta bulunarak bunları da içerir. Yürürlükte herhangi bir IMS yoksa veya Makine Kodunu bir IBM yetkili satıcısından veya diğer bir üçüncü kişiden edindiyseniz, bu Sözleşme IBM Sınırlı Garanti Bildirimi'nin koşullarına atıfta bulunarak bunları içerir ve bu koşullar Makine Koduna ilişkin garanti, yükümlülük, geçerli yasa ve yetkili mahkemeyle ilgili tüm sorular ve iddialar için geçerli olur.

Bu Sözleşmenin ve IMS'nin veya IBM Sınırlı Garanti Bildirimi'nin koşulları arasında bir çelişki olması durumunda, hangisi geçerliyse, yalnızca bu tür bir çelişkiyle ilgili olmak koşuluyla işbu Sözleşmenin koşulları daha öncelikli olarak uygulanır.