Licenční smlouva o strojovém kódu

Tím, že poprvé použijete stroj, který obsahuje strojový kód, vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami této IBM Licenční smlouvy o strojovém kódu (“smlouva”).

Výraz “strojový kód” znamená mikrokód, základní I/O systémový kód (nazývaný “BIOS”), obslužné programy, diagnostiku a ovladače zařízení dodávané se strojem IBM, a někdy může být v dokumentaci nebo na stroji, s nímž byl daný strojový kód dodán, nazýván jako “Licensed Internal Code” neboli interní kód “LIC”. Tato licence se vztahuje na veškerý takový kód, ať již označený jako strojový kód, jako Licensed Internal Code nebo jako interní kód LIC. Strojový kód neobsahuje programy a kód poskytované na základě samostatných licenčních smluv včetně, bez omezení, smluv OSLA (Open Source License Agreement). Akceptace těchto licenčních podmínek Vás opravňuje k užívání strojového kódu se specifickým produktem, pro který byl strojový kód dodán.

Výraz “stroj” znamená stroj IBM, jeho funkce, konverze, aktualizace, prvky nebo příslušenství, či jejich libovolnou kombinaci. Stroj může zahrnovat výpočetní prostředky nebo schopnosti, které zůstanou neaktivní nebo jejichž použití je omezeno, dokud si pro stroj přímo od IBM nebo prostřednictvím autorizovaného prodejce IBM nezakoupíte právo na přístup a použití takových prostředků a schopností (nazývaných jako “vestavěná kapacita”). Příklady takových výpočetních prostředků a schopností zahrnují, bez omezení, procesory, paměť, prostředky pro ukládání dat, kapacita zpracování identifikovaná jako kapacita interaktivního zpracování a prostředky nebo schopnosti specifické pro zatížení (jako specifický operační systém, programovací jazyk nebo aplikace, na které je omezeno použití stroje).

Společnost International Business Machines nebo některá z jejích dceřiných společností (souhrnně “IBM”) vlastní autorská práva na strojový kód nebo má právo udělovat licence na strojový kód. IBM nebo třetí strana vlastní všechny kopie strojového kódu, včetně všech kopií, které z nich byly vytvořeny. IBM uděluje licenci na strojový kód pouze jednomu oprávněnému vlastníkovi v jednom okamžiku.

Jestliže jste oprávněným vlastníkem stroje, IBM Vám udělí nevýhradní licenci na používání strojového kódu (nebo na jakoukoliv náhradu, kterou IBM poskytne), a to pouze na stroj nebo v součinnosti se strojem, pro který IBM strojový kód poskytuje, a pouze v rozsahu oprávnění IBM, která jste si zakoupili za účelem přístupu k vestavěné kapacitě a jejímu použití. Jestliže Vaše užívání vestavěné kapacity překročí IBM oprávnění, která jste si zakoupili pro stroj, souhlasíte s tím, že zaplatíte IBM nebo (je-li to relevantní) autorizovanému prodejci plnou cenu za trvalé, neomezené užívání vestavěné kapacity, a to za cenu, která je v té době platná. Vestavěnou kapacitu nejste oprávněni používat, dokud tato platba nebude provedena.

IBM Vás na základě každé licence opravňuje pouze k níže uvedeným činnostem:

1.       Provádět strojový kód za účelem umožnění řádného fungování stroje v souladu s oficiálními zveřejněnými specifikacemi (dále “specifikace”).

2.       Používat pouze vestavěnou kapacitu, kterou jste si pro stroj řádně zakoupili přímo od IBM nebo prostřednictvím některého autorizovaného prodejce IBM.

3.       Vytvořit přiměřený počet kopií strojového kódu, které budou použity výhradně pro účely zálohování nebo archivace, za předpokladu, že na všech těchto kopiích budete reprodukovat copyrightovou výhradu a veškeré další výhrady týkající se vlastnických práv. Kopie smíte použít pouze k náhradě originálu, je-li to nezbytné.

4.       Provádět a zobrazovat strojový kód, pokud je to nezbytné k údržbě stroje.

Souhlasíte s tím, že veškeré náhrady nebo dodatečné kopie strojového kódu zakoupíte přímo od IBM v souladu se standardními metodami a postupy IBM. Dále souhlasíte, že tento strojový kód použijete v souladu s těmito podmínkami.

Vlastnictví strojového kódu a média se strojovým kódem smíte převést na jinou stranu výhradně jako součást převodu stroje, pro který je daný strojový kód autorizován. Pokud tak učiníte, jste povinni 1) zničit všechny Vaše kopie strojového kódu, které nedodala IBM, 2) všechny kopie strojového kódu, které jste obdrželi od IBM buď poskytnout jiné straně, nebo je zničit a 3) poskytnout této jiné straně kopii těchto podmínek a rovněž veškerou uživatelskou dokumentaci. IBM poskytne takové jiné straně licenci na užívání strojového kódu poté, co tato jiná strana vyjádří svůj souhlas s podmínkami této smlouvy. Tyto podmínky se vztahují na veškerý strojový kód, který zakoupíte z jakéhokoliv zdroje.

Vaše licence na strojový kód končí v okamžiku, kdy přestanete být zákonným vlastníkem příslušného stroje.

Z této licence pro Vás nevyplývají žádná další práva.

Souhlasíte s tím, že strojový kód použijete pouze způsobem, který je autorizován výše. Nesmíte například provádět žádnou z těchto činností:

1.       Kopírovat, zobrazovat, převádět, přizpůsobovat, modifikovat nebo distribuovat (elektronicky nebo jinak) strojový kód jiným způsobem, než ke kterému Vás IBM opravňuje v uživatelské dokumentaci ke stroji nebo písemnou formou.

2.       Zpětně sestavovat, zpětně kompilovat nebo jinak překládat strojový kód, ledaže by to výslovně povoloval příslušný zákon bez možnosti smluvního zřeknutí se.

3.       Sublicencovat nebo převádět licenci na strojový kód.

4.       Pronajímat strojový kód nebo libovolnou jeho kopii.

Vestavěná kapacita je chráněna určitými technologickými opatřeními ve strojovém kódu. Souhlasíte s tím, aby IBM implementovala taková technologická opatření za účelem ochrany vestavěné kapacity, včetně opatření, která mohou mít dopad na dostupnost dat nebo na výkon Vašeho stroje. Vaše licence na používání strojového kódu na základě této smlouvy zahrnuje podmínku, že tato technologická opatření nesmíte obejít a nesmíte k tomu využít ani třetí stranu nebo produkt třetí strany a ani žádným jiným způsobem nesmíte neoprávněně použít vestavěnou kapacitu. V případě, kdy IBM určí, že je nezbytné provést změny technologických opatření navržených pro účely omezení přístupu nebo použití vestavěné kapacity pro osoby, které byly autorizovány, IBM Vám může poskytnout změny takovýchto technologických opatření. Vaše licence na používání strojového kódu na základě této smlouvy zahrnuje podmínku, že budete souhlasit, dle uvážení IBM, s tím, že aplikujete nebo umožníte IBM aplikovat takové změny.

Jestliže jste zakoupili strojový kód přímo od IBM a uzavřeli jste smlouvu IBM Customer Agreement nebo ekvivalentní smlouvu s IBM (“smlouva ICA”), pak jsou podmínky této smlouvy začleněny formou odkazu do takové smlouvy ICA. Pokud nemáte uzavřenu žádnou smlouvu ICA nebo jste strojový kód získali od některého autorizovaného prodejce IBM nebo od třetí strany, pak jsou podmínky Prohlášení IBM o omezené záruce začleněny formou odkazu do této smlouvy a vztahují se na všechny otázky nebo požadavky týkající se záruky, odpovědnosti, rozhodného práva nebo jurisdikce pro strojový kód.

Pokud se vyskytne rozpor mezi podmínkami této smlouvy a podmínkami smlouvy ICA nebo podmínkami Prohlášení IBM o omezené záruce (podle toho, co je relevantní) mají přednost podmínky této smlouvy, avšak pouze v míře takového rozporu.