Model 760 LCD Parts ListModel 760 LCD Parts List
LCD Unit, 12.1 SVGA (P/N 29H9226, ASM P/N 29H9029)