Model 760 LCD Parts ListModel 760 LCD Parts List
LCD Unit, 12.1 XGA (P/N 46H5735, ASM P/N 46H5731)